Savez slepih Srbije
navigacija
Pravilnik o autorskim honorarima

 

 

 

SAVEZ SLEPIH SRBIJE
BR. 362
30. 12. 2010. GODINE
B E O G R A D
Knez-Mihailova 42/II
Tel. 3286 550 i 3286 706
Faks: 3286 722
E-mail: info@savezslepih.org.rsNa osnovu člana 43. Statuta Saveza slepih Srbije, Upravni odbor Saveza slepih Srbije na sednici održanoj 22. 12. 2010. godine, doneo je

PRAVILNIK
O ISPLATI AUTORSKIH HONORARA ZA PRILOGE OBJAVLJENE U ČASOPISIMA I
PODLISCIMA ČASOPISA SAVEZA SLEPIH SRBIJE

 

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrdjuju se uslovi i način isplate autorskih honorara za članke i druge priloge koji se objave u časopisima kojima je osnivač, odnosno izdavač, Savez slepih Srbije i njihovim podliscima.

Član 2.

Svi originalni prilozi i prevodi, objavljeni u časopisima Saveza slepih Srbije (u daljem tekstu: Savez) i njihovim podliscima, nagrađuju se u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i drugim propisima iz oblasti novinsko-izdavačke delatnosti i po kriterijumima koji su utvrdjeni ovim pravilnikom, pod uslovom da nisu ranije objavljivani u sredstvima informisanja ili knjigama.
Zaposleni u stručnoj službi Saveza nemaju pravo na autorski honorar, za objavljene priloge u časopisima Saveza i njihovim podliscima.

Član 3.

U časopisu "Svitanja" i njegovim podliscima, u časopisu "Mozaik" i časopisu „Dodir" objaviće se prilozi svakog građanina, pod uslovom da se isti uklapaju u programsku koncepciju i da su, po mišljenju redakcije, prihvatljivi za objavljivanje.

Član 4.

Za originalne priloge ili prevode autor ima pravo na autorski honorar koji mu se isplaćuje po izlasku časopisa iz štampe.
Autorski honorar se isplaćuje na račun autora ili na drugi način u skladu sa zakonom.

Član 5.

Honorisanje autorskih priloga vrši se u rasponu od 8% do 24% od osnovice za obračun i isplatu zarada u bruto iznosu koja je utvrđena za zaposlene u javnim službama.

Član 6.

Članci koji zahtevaju veću preradu, manje značajni prilozi, kraće informacije i vesti honorišu se sa 8% od osnovice po jednoj standardnoj stranici.

Član 7.

Informativni prilozi od šireg značaja, uspele reportaže, osvrti, komentari, intervjui i slično, prevodi sa stranih jezika, teoretska razmatranja, komentari šahovskih partija, honorišu se sa 16% od osnovice po jednoj standardnoj stranici.

Član 8.

Stručni i naučni prilozi, prevodi stručnih i naučnih članaka, recenzije, književni prozni prilozi i prevodi na strane jezike honorišu se sa 24% od osnovice po jednoj standardnoj stranici.

Član 9.

Zvučni prilozi, koji se objave u časopisu, honorišu se kao i pisani prilozi, s tim što se 1 minut zvučnog priloga honoriše kao jedna trećina standardne kucane stranice.

Član 10.

Izuzetno od člana 5. ovog Pravilnika, posebno se utvrdjuje honorar za poeziju i aforizme:
- za poeziju 30% od osnovice po jednoj standardnoj stranici;
- za aforizme 8% od osnovice.

Član 11.

„Fotografije objavljene u časopisu „Dodir" honorišu se na sledeći način:

- na naslovnoj i poslednjoj strani - do 1.000 dinara;
- na unutrašnjim stranama - do 300 dinara.

Član 12.

Bez obzira na obim pisanog priloga koji je objavljen u Mozaiku i Dodiru, autoru se može isplatiti honorar najviše za 5 standardnih strana, a za prilog objavljen u časopisima i podliscima na Brajevom pismu do 3 standardne strane.

Bez obzira na obim zvučnog priloga objavljenog u Mozaiku, autoru se može isplatiti honorar najviše za 10 minuta.

Član 13.

Za priloge od posebne vrednosti i značaja, kao i za najaktivnijeg saradnika u toku jedne godine, Redakcija časopisa može odrediti nagradu najviše u visini 3,5 (tri i po) osnovice.

Član 14.

Za utvrđivanje vrste i određivanje vrednosti i obima priloga za honorisanje nadležan je glavni i odgovorni urednik glasila Saveza.
Za priloge objavljene u specijalnim ili posebnim prilozima, vrstu i vrednost priloga određuje glavni i odgovorni urednik glasila na predlog urednika posebnog priloga.

Član 15.

Isplatu autorskih honorara prema vrsti, vrednosti i obimu koje utvrdi glavni i odgovorni urednik, vrši računovodstvo Saveza slepih Srbije.
Naredbodavac za isplatu autorskih honorara po ovom Pravilniku je sekretar Saveza.

Član 16.

Isplata autorskih honorara po ovom Pravilniku ide na teret finansijskog plana Saveza, utvrđenog za finansiranje glasila za svaku posebnu godinu.

Član 17.

Danom stupanja na s nagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik
o isplati autorskih honorara za priloge objavljene u časopisima i podliscima časopisa Saveza slepih Srbije od 19. jula 2007, sa izmenama i dopunama od 22. jula 2009.

Član 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, od kada će se i primenjivati.

 


PREDSEDNIK
MILAN STOŠIĆ


vrati se