Osnovni podaci

Savez slepih Srbije je osnovan 14. jula 1946. godine. Nastao je kao rezultat težnje slepih da rade organizovano na ostvarivanju svojih specifičnih potreba i interesa. To je jedina reprezentativna organizacija slepih u Srbiji, a najveća je što se tiče udruženja slepih, kako po broju članova, tako i po aktivnostima koje vrši u cilju zadovoljavanja potreba i interesa svojih članova i ove kategorije osoba sa invaliditetom uopšte.

Članovi Saveza su slepa i slabovida lica iz Srbije. Evidentirano je oko 12.000 slepih i teško slabovidih lica svih uzrasta. Savez ostvaruje proklamovane ciljeve preko opštinskih, međuopštinskih, gradskih i pokrajinskih organizacija, zatim preko organa Saveza i desetak stalnih radnih tela. Na ostvarivanju ciljeva i zadataka se angažuju redovni i pomažući članovi i saradnici Saveza – volonterski, a stručne službe Saveza i njegovih organizacija – profesionalno.
Osnovni ciljevi Saveza su:

 • eliminisanje ili ublažavanje teških posledica slepoće i slabovidosti
 • aktivan i ravnopravan život slepih sa licima normalnog vida. Radi ostvarivanja široko postavljenih ciljeva i programskih zadataka

Savez se neposredno i preko šire društvene zajednice angažuje na vaspitanju, obrazovanju, profesionalnom osposobljavanju, rehabilitaciji i zapošljavanju slepih i slabovidih, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, obezbeđivanju, nabavci i distribuiranju specijalnih pomagala za kompenzaciju vizuelnog hendikepa u različitim oblastima, na zadovoljavanju specifičnih potreba slepih i slabovidih u oblasti kulture, izdavačke, bibliotečke i informativne delatnosti, negovanju i razvijanju sportsko-rekreativnih, šahovskih i drugih aktivnosti za članstvo Saveza i drugo. Savez se permanentno angažuje da se položaj slepih u različitim oblastima reguliše zakonskim i podzakonskim propisima i da slepa lica, kao lica sa jednim od najtežih hendikepa koji može pogoditi čoveka, imaju povoljan materijalni i društveni položaj i odgovarajuća kompenzaciona prava, kako bi se u što većoj meri umanjile posledice ovog hendikepa.

Uspešnim višedecenijskim radom i rezultatima Savez je stekao bogato iskustvo, ugled i značajan društveni uticaj kod državnih organa i relevantnih društvenih institucija koje obezbeđuju materijalne i druge pretpostavke za njegov rad i za posebna prava i povlastice slepih i slabovidih. Ugled i uticaj Saveza ogleda se i u tome što u ime države obavlja i određena javna ovlašćenja, kao što su:

 1. zadovoljavanje specifičnih potreba slepih u oblasti bibliotečke, izdavačke i informativne delatnosti na slepima dostupnom pismu (Brajevo, reljefno, tačkasto pismo, kao jedino autentično pismo za slepe) i tehnikama – zvučna tehnika (knjige i časopisi snimljeni na kasetama i kompakt diskovima);
 2. obezbeđivanje, nabavka i raspodela specifičnih pomagala za slepe
 3. regulisanje i izdavanje isprava za povlašćenu i besplatnu vožnju slepih i njihovih pratilaca u unutrašnjem putničkom saobraćaju i drugo.

Delatnosti Saveza se mogu podeliti u dve osnovne grupe:

 1. socijalno-humanitarna i opšta delatnost i
 2. bibliotekarska, izdavačka i informativna delatnost.

Prostorije u kojima se pretežno odvija rad na socijalno-humanitarnoj delatnosti se nalaze u Beogradu,

Adresa:Knez Mihailova 42/2 (sedište Saveza)
Telefon:011/32-86-550
telefon:011/32-86-706
Telefon/faks:011/32-86-722
E-Mail:savezslepihsrbije@bvcom.net i
info@savezslepih.org.rs
Adresa sajta:www.savezslepih.org.rs

Bibliotekarska i izdavačka delatnost se pretežno odvija u Biblioteci Saveza slepih Srbije „Dr Milan Budimir“ u Beogradu

Adresa:Jevrejska br 24
Telefon:011/26-30-969
telefon:011/21-84-604
E-mailsssbiblio@gmail.com

Savez izdaje sledeća glasila za slepe i slabovide:

 • Mozaik – na kompakt diskovima,
 • Svitanja – na Brajevom pismu,
 • Žena i dom – na Brajevom pismu,
 • Zabavne listiće – na Brajevom pismu.

Predsednik Saveza slepih Srbije je Milan Stošić, a sekretar Jelena Stojanović.

Savez je organizovan na teritorijalnom principu i u njegovom sastavu deluje 45 opštinske, međuopštinske i gradske organizacije, od kojih 29 u centralnoj Srbiji, 3 na Kosovu i Metohiji i 13 u Vojvodini. Osim toga, u okviru republičke organizacije deluje i Savez slepih Vojvodine.

Savez slepih Srbije je 2017. godine odlikovao predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić medaljom za zasluge.