Identifikacioni podaci

NAZIV:  SAVEZ SLEPIH SRBIJE

ADRESA: BEOGRAD, KNEZ MIHAILOVA 42/II

TEKUĆI RAČUN: Komercijalna banka: 205-182613-08

PIB: 100040163

MATIČNI BROJ: 07002602

REGISTARSKI BROJ: 2610032001

ŠIFRA DELATNOSTI: 91330

OVLAŠĆENO LICE: Branka Brkić – SEKRETAR SAVEZA

Broj upisa Statuta u registar: 1.5. broj 212-1-224/05-02 od 15.12.2005. godine

Telefoni:             

011/32-86-550

011/32-86-706

Faks: 011/32-86-722